Idea skautingu

Převzato ze stránek 3. junáckého oddílu Dvůr KrálovéSkauting je jedna z cest v životě člověka, která ho vede k Cíli. Je to cesta nesnadná a nepohodlná, ale také cesta radosti z vlastní dovednosti, z překonání špatných návyků a z rozvíjení dobrých vlastností. Je to cesta, na které jeden člověk pomáhá druhému člověku a jeho odměnou je krásný pocit z vykonaného dobrého skutku. A především přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá.

Být skautem znamená být tím, kdo jde stále dopředu, kdo obětavě zkoumá terén a ukazuje druhým cestu k Dobru. Junák chápe službu Pravdě a Lásce jako závazek hledat ve svém životě vyšší hodnoty, než jsou jen hodnoty materiální.

Být skautem, skautkou, znamená být bratrem, sestrou, všem ostatním. Je to výraz touhy po přátelském soužití, vedoucí až k mezinárodnímu skautskému bratrství a sesterství. Tato základní myšlenka vede k tomu, že kdo se stal skautem, skautkou, jednou, je skautem, skautkou, navždy. Každý, kdo vstoupil mezi skauty a je rozhodný složit slib, by si proto měl uvědomit, že jej skládá na celý svůj život a že se zavazuje na svou čest sloužit a pomáhat.

Zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell staví před skauty svatého Jiří jako vzor rytíře a ochránce spravedlnosti, bojujícího proti zlu v jakékoli podobě. Zakladatel českého skautingu Antonín Benjamín Svojsík napsal: „Kdo se stal nezávislým na svých osobních vášních a zálibách, kdo dovede překonávat své slabosti tak, jako svatý Jiří zdolává odporného ďábla, ten se stává pravým rytířem, schopným nejvyšší služby a dokonalé oběti pro své bratry.“

Tři skautské principy

3. skautský princip – povinnost vůči Sobě


... znamená přesvědčení, že každý z nás je jedinečná lidská bytost. Že člověk, tak ja je, má svou cenu, jsou důležití, protože mají svou hodnotu. Hodnotu, která není závislá na tom, jací jsou, jaké mají vlastnosti, ale jednoduše na tom, že jsou to lidé, kteří nezůstávají na místě, ale svou vlastní cestou se o něco snaží, pracují na sobě a posouvají se dál. Sebeúcta a seberozvoj - to je nejstručnější shrnutí toho, čemu se říká povinnost k sobě.2. skautský princip – povinnost vůči Ostatním


... je především přesvědčení, že pokud se potkají dva lidé, není to pouhý součet 1 člověk+1 člověk, ale že vazby, které tímto setkáním mezi jednotlivci vznikají jsou mnohem důležitější a mají velký význam. To, co děláme, neovlivní pouze nás, ale ovlivní to i ostatní v našem okolí a že bychom tedy to, co činíme, neděláme v podstatě pro sebe ale i pro druhé a kvůli nim. Posláním člověka je vztahy rozvíjet, pečovat o ně a především žít s ostatními.1. skautský princip – povinnost vůči "Bohu"


... Existují hodnoty které nejsou vidět, na které nemůžeme ukázat prstem, a přesto jsou pro náš život důležité. Tyto hodnoty jsou jedinečné pro každého člověka, právě v nich bere přesvědčení o jedinečnosti každého živého tvora, sílu a víru, kterou mu nikdo nemůže vzít. Skauting je postaven na přesvědčení, že jsou to právě takéto hodnoty, na kterých je možné postavit pevné základy lidského života a které teprve budou jakousi berličkou a podpěrou pro každodenní viditelnou a hmatatelnou podobu života, tedy toho, jak svět kolem sebe změníme.